Storytelling session with Asam Sahitya Sabha
Dainik Asom